Leksykon pojęć i definicji branży konopnej

Standaryzacji nie da się uniknąć w żadnej branży. Także branża konopna wymaga w procesie swojego powstawania ujednolicenia języka komunikacji, którym posługują się uczestnicy od rolnika przez producentów i marketerów, aż po konsumenta. Krótkie wyszukiwanie pojęć w Google wskazuje, że są wśród nas ludzie, którzy to rozumieją. Ten tekst stanowi moją próbę prezentacji rozwiązań już istniejących tam gdzie branża współpracując ze specjalistami od zielarstwa, suplementów i witamin wypracowała już pewien wspólny język ułatwiający komunikację.

Przeczytaj w: 18 minut/-y

Słowo wstępu

Ciekawą próbę stworzenia słownika pojęć i definicji dla branży konopnej podjął w maju 2021 m.in. p. Tomasz Różański – partner i autor portalu Era Konopi.

W Purehemp.pl do tematu stworzenia leksykonu podszedłem nieco inaczej.

Jeśli już mam pracować nad jakimkolwiek zagadnieniem to przede wszystkim rozglądam się za już istniejącymi propozycjami rozwiązania danego problemu. W ten sposób trafiłem na Hemp Lexicon autorstwa Komitetu ds. Konopi Amerykańskiego Stowarzyszenia Produktów Ziołowych.

AHPA (American Herbal Products Association) to prestiżowa instytucja z ponad 35-letnią historią, której misją jest promocja odpowiedzialnego i zrównoważonego zastosowania ziół w produktach komercyjnych. Komitetem ds. Konopi w AHPA kieruje p. Asa Waldstein – założyciel Supplement Advisory Group. To pod jego doświadczonym kierownictwem opracowany został słownik pojęć, którym posługują się eksperci, producenci rolni, firmy zajmujące się produkcją i przetwarzaniem konopi, a także firmy wprowadzające marki produktów konopnych na rynek. Stanowi też punkt odniesienia dla organów regulacyjnych różnego szczebla stanowiących obowiązujące w USA prawo.

Celem prac Komitetu jest stworzenie ujednoliconej terminologii, której zadaniem jest służyć za standard w komunikacji nie tylko na rynku amerykańskim, ale także międzynarodowym. Hemp Lexicon to dokument o wciąż roboczym charakterze. W korespondencji z p. Jane M. Wilson pełniącą w AHPA funkcję Dyrektora Rozwoju można przeczytać, że autorzy słownika konopnego są otwarci na nasze Polskie propozycje zmian redakcyjnych lub na wskazanie konieczności uzupełnienia słownika o dodatkowe pojęcia.

Myślę, że można uznać ten fakt za szerokie otwarcie drzwi do współpracy pomiędzy m.in. Polską Izbą Konopi i ekspertami z naszego kraju z gronem swoich odpowiedników zza oceanu. Taka współpraca może i powinna stanowić ogromną szansę do zacieśniania współpracy międzynarodowej na polu naukowym, prawno-regulacyjnym i prawdopodobnie także gospodarczym.

Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie pojęć zawartych w leksykonie. Nie jestem ich autorem. Zasługa i autorstwo należą się wyłącznie członkom zespołu z ramienia AHPA. Na tłumaczenie i prezentację słowniczka przed polską społecznością konopną uzyskałem pisemną zgodę.

Uwaga! Część zawartych niżej pojęć może już posiadać własne definicje wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów prawa lub praktyki rynkowej. Poniższe zestawienie pojęć ma charakter otwarty i służy – na ten moment – wyłącznie do celów edukacyjnych.

Jeżeli czytając tekst znajdziesz oczywiste błędy bardzo proszę napisz do mnie na [email protected].

Pełne tłumaczenie oraz oryginalną wersję dokumentu możesz pobrać na dole strony. Oprócz leksykonu w oryginale znajdziesz tam także ciekawe wprowadzenie, które z racji formatu tutaj pomijam. Dokument zawiera odniesienia do zewnętrznych dokumentów, które w tłumaczeniu pominąłem, a które są istotnym uzupełnieniem prezentowanych treści.

Leksykon pojęć

Na potrzeby tego leksykonu poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

Kannabinoid aktywowany” oznacza kannabinoid, z którego usunięto grupę karboksylową, przekształcając w ten sposób prekursor kannabinoidu (taki jak CBDA) natywny w roślinie w formę     dekarboksylowaną (taką jak CBD).

Związek aktywny” – Zobacz wpis w sekcji Związki botaniczne, rodzaje.

Efekt niepożądany” oznacza każde zdarzenie związane ze zdrowiem po użyciu produktu, które jest  niekorzystny / niepożądane.

Partia” oznacza, co następuje:

  • w odniesieniu do materiału roślinnego, który nie został przetworzony: określoną ilość materiału roślinnego zebranego w określonym czasie z określonego obszaru uprawy lub miejsca zbioru;
  • w odniesieniu do przetworzonych składników lub produktów gotowych: określoną ilość materiału lub produktu, która jest jednorodna i ma odpowiadać ustalonym normom / standardom  oraz jest produkowana w określonym czasie podczas jednego cyklu produkcyjnego.

Numer partii” lub “numer idenfyfikacyjny” oznacza jakąkolwiek wyróżniającą się  grupę liter, cyfr lub symboli ew. dowolną ich kombinację, na podstawie której możliwa jest identyfikacja pełnej historii uprawy, zbioru i pakowania partii produktu lub partii materiału roślinnego lub produkcji/przetwarzania, pakowania, etykietowania i/lub sprawowania tymczasowego dozoru w transporcie nad partią materiału lub gotowego produktu.

Biomasa” oznacza materiał botaniczny, z którego wytwarzany jest ekstrakt.

Związki botaniczne, rodzaje: Składniki chemiczne środków i preparatów botanicznych dzielą się na kilka kategorii opisanych poniżej.

Związek aktywny” oznacza związek lub klasę związków, co do których wykazano, że w pełni odpowiada za aktywność biologiczną preparatu roślinnego, wykazując tę samą wielkość i rodzaj odpowiedzi biologicznej podczas badania w izolacji co w przypadku badania jako składnika preparatu botanicznego. Takie związki cechuje również odpowiedź zależna od dawki.

Związek współaktywny” oznacza związek lub klasę związków, w przypadku których wykazano aktywność biochemiczną in vivo lub in vitro, ale ich odpowiedź biologiczna jest tylko częściowa w porównaniu do odpowiedzi biologicznej preparatów roślinnych, które go zawierają. Innymi słowy, jeśli związki są testowane zarówno w izolacji, jak i jako składnik preparatu roślinnego, wyizolowane związki wykazują mniejszą aktywność niż w ich naturalnej zestawieniu w preparacie. Związki te są znane jako „współaktywne”, ponieważ dwa lub więcej rodzajów związków działa razem, aby wytworzyć obserwowaną aktywność.

Znaczniki” [Markery] oznacza związki lub klasę związków chemicznych, stosowanych do celów technicznych w procesie produkcyjnym, takich jak pomiar jednorodności zawartości, identyfikacja, ocena stabilności itp. Jako markery można stosować zarówno związki biochemicznie aktywne, jak i nieaktywne.

Ekstrakt o szerokim spektrum” – Zobacz sekcję Ekstrakty.
Ekstrakt z konopi o szerokim spektrum” – Zobacz sekcję Ekstrakty.

Kannabidiol (CBD)” oznacza kannabinoid o wzorze C21H30O2 o następującej strukturze chemicznej:

wzór chemiczny cbd - kannabidiolu

Kwas kanabidiolowy (CBDA)” oznacza kannabinoid będący prekursorem kannabidiolu (CBD) o wzorze C22H30O4 i strukturze chemicznej:

wzór chemiczny cbda - kwasu kannabiolowego

Kannabigerol (CBG)” oznacza kannabinoid o wzorze C21H32O2 i strukturze chemicznej:

cbg - kannabigerol - wzór chemiczny kannabigerolu

Kannabimimetyk” oznacza związek, który nie jest strukturalnie kannabinoidem, ale który może wywołać odpowiedź biologiczną podobną do tej wytwarzanej przez kannabinoidy strukturalne, działając bezpośrednio    lub pośrednio na receptory kannabinoidowe w organizmie.

Kannabinoidy” są strukturalnie zdefiniowane jako zróżnicowana klasa C21 lub C22 związki terpenofenolowe występujące w konopiach, ich kwasach karboksylowych, analogach i produktach przetworzonych. Termin ten jest również używany  w literaturze naukowej do określenia strukturalnie niepowiązanych związków kannabimimetycznych.

UWAGA: Do celów etykietowania produktów konsumenckich AHPA zaleca określenie „kannabinoid”, a odmiany, takie jak „fitokannabinoid”, należy ograniczyć do kannabinoidów strukturalnych wytwarzanych przez Cannabis sativa L. i ich kwasy karboksylowe, analogi i produkty przetworzone.

Sztuczny kannabinoid” oznacza dowolny związek kannabimimetyczny, który oddziałuje z receptorami kannabinoidowymi, ale którego struktura molekularna nie występuje w naturze.
Są one  często określane jako „syntetyczne kannabinoidy”, ale AHPA odradza stosowanie pojęcia „syntetyczne kannabinoidy”, ponieważ eliminuje rozróżnienie między pojęciami „sztuczne”, „identyczne z naturalnymi”, „syntetyzowane” i „występujące naturalnie”.

Endokannabinoid” oznacza związek kannabimimetyczny wytwarzany endogennie w ciałach ludzi lub zwierząt.

Kannabinoid identyczny z naturalnym” oznacza wytworzony przez człowieka strukturalny związek kannabinoidowy, który jest identyczny z tymi występującymi w roślinach, takich jak konopie pod względem  struktury i stereochemii.

Fitokannabinoid” oznacza dla celów tego dokumentu strukturalny związek kannabinoidowy wytwarzany przez Cannabis sativa L. Termin może być również używany w naukowej literaturze odnosząc się do związków kannabimimetycznych z innych roślin, takich jak pozbawione C22 terpeny z chmielu.

Syntetyzowany kannabinoid” oznacza kannabinoid zsyntetyzowany w laboratorium lub przez przemysł  przy użyciu ukierunkowanej chemii syntetycznej lub biosyntetycznej, a nie tradycyjnych technik przygotowywania żywności, takich jak ogrzewanie lub ekstrakcja. Mogą być identyczne z naturalnymi lub sztuczne, ponieważ ta definicja odnosi się tylko do procesu ich powstawania.

Kannabinol (CBN)” oznacza kannabinoid o wzorze C21H26O2 o strukturze  chemicznej:

kannabinol cbn wzór chemiczny

Chemowar” oznacza uprawianą odmianę rośliny, którą można odróżnić na podstawie kompozycji jej składników chemicznych.

Związek współaktywny” – Zobacz Związki botaniczne, rodzaje.

Kompozycja” oznacza ogólną mieszankę składników, która powstaje w wyniku wytworzenia produktu  zgodnie z formułą i procesem określonym w specyfikacji produkcyjnej produktu.

Tłoczenie na zimno” oznacza uzyskiwanie olejów lub innych substancji z materiału roślinnego za pomocą  nacisku mechanicznego bez zastosowania ciepła jako czynnika produkcyjnego.

Składnik” oznacza każdą substancję przeznaczoną do użycia w procesie wytwarzania produktu, w tym te, które  nie występują w partii finalnego produktu. Składniki obejmują konopie, półprodukty konopne stosowane jako składniki, inne składniki i środki pomocnicze w przetwórstwie.

Surowy ekstrakt” – Zobacz sekcję Ekstrakty.

Odmiana” (lub odmiana uprawna) oznacza odmianę rośliny celowo wybraną ze względu na cechy,    które wyraźnie odróżniają się od innych odmian uprawnych tego samego gatunku oraz które są jednolite i stabilne, tak aby cechy te zostały zachowane podczas rozmnażania odmiany.

Dab” oznacza niewielką ilość czystej (tj. bez dodatków innych składników) żywicy konopnej, kalafonii lub ekstraktu rezynoidów, która jest przeznaczona do spożycia, waporyzacji lub palenia. W zależności od tekstury, konsystencji i/lub formy fizycznej, daby mogą przyjmować różne nazwy np. „krusz”, „kryształy”, „wosk” lub inne sugestywne nazwy.

Dekarboksylacja” oznacza proces obróbki materiału lub produktu konopnego w celu usunięcia grup karboksylowych z kannabinoidów występujących w roślinie, w celu wytworzenia produktów przemiany [kannabinoidów neutralnych], takich jak THC i CBD. Dekarboksylację zwykle przeprowadza się przez doprowadzenie ciepła do surowego materiału konopnego lub podczas ekstrakcji.

Wywar” – Zobacz sekcję Ekstrakty.

Składnik diety” jest zdefiniowany w prawie amerykańskim jako składnik suplementu diety, który jest witaminą; minerał; zioło lub inne botaniczne; aminokwas; substancja dietetyczna do stosowania przez człowieka w celu uzupełnienia diety poprzez zwiększenie całkowitego spożycia w diecie; lub koncentrat, metabolit, składnik, ekstrakt lub połączenie któregokolwiek z nich.

UWAGA: definicja ta może być odmienna od tej obowiązującej w Polskim / Europejskim prawie

Suplement diety” jest zdefiniowany w prawie Stanów Zjednoczonych jako produkt spożywczy (inny niż tytoń) przeznaczony do uzupełniania diety, który zawiera lub zawiera jeden lub więcej składników diety; jest przeznaczony do spożycia zazwyczaj w postaci tabletki, kapsułki, proszku, kapsułki żelowej, kapsułki lub płynnej; nie jest przeznaczony do użytku jako konwencjonalna żywność lub jako jedyny składnik posiłku lub diety; i jest oznaczony jako suplement diety.

UWAGA: definicja ta może być odmienna od tej obowiązującej w Polskim / Europejskim prawie

Destylacja” oznacza technikę oczyszczania, która wykorzystuje ciepło i/lub obniżone ciśnienie do odparowania składników roślinnych z cieczy, a następnie ich kondensację i zebranie. “Destylat” oznacza materiał przygotowany przy użyciu tej techniki. (W przypadku aplikacji do przetwarzania biomasy przy użyciu rozpuszczalników takich jak para wodna lub etanol, destylacja może również działać jako technika ekstrakcji; patrz sekcja dotycząca ekstrakcji poniżej.)

UWAGA: W przemyśle konopnym ekstrakty CO2 (dwutlenek węgla) są czasami nazywane destylatami, ale nie jest to dokładne użycie tego terminu.

Olejek eteryczny” oznacza dowolny z klasy lotnych terpenoidowych związków chemicznych z roślin. Olejki eteryczne są również określane jako olejki lotne.

Wyciąg” oznacza złożoną, wieloskładnikową mieszaninę otrzymaną po zastosowaniu rozpuszczalnika do rozpuszczenia składników biomasy. Ekstrakty mogą mieć postać suchą, płynną lub półstałą. Zaróbki można dodawać do ekstraktów w celu dostosowania stężenia; by zwiększyć stabilność; ograniczyć wzrost drobnoustrojów; oraz w celu usprawnienia procesu suszenia, przepływu lub innych cech produkcyjnych. Ekstrakty to nie to samo, co wyciskane soki, czyste związki wyizolowane z ziół lub syntetycznie modyfikowane składniki roślinne.

UWAGA: Wybór surowego materiału roślinnego, rozpuszczalnika (rozpuszczalników) i procesów produkcyjnych użytych do wytworzenia ekstraktu wpływa na zakres i poziomy składników roślinnych obecnych w otrzymanym ekstrakcie.

UWAGA: Czasownika „ekstrakcja” można użyć do opisania dowolnego procesu, który selektywnie usuwa część składników rośliny, albo poprzez użycie rozpuszczalników, albo przez procesy fizyczne. Otrzymany materiał może być nazywany „ekstraktem” tylko wtedy, gdy stosuje się rozpuszczalnik, taki jak woda, etanol lub CO2. Materiał otrzymany wyłącznie w procesach fizycznych  można nazwać odpowiednio „olejem tłoczonym”, „sokiem”, „żywicą” itp.

Metody ekstrakcji

Metody ekstrakcji: ekstrakty można podzielić ze względu na metodę ekstrakcji w następujący sposób:

Wywar” oznacza technikę ekstrakcji, w której ziele gotuje się w wodzie, nazywa się tak również ekstrakt przygotowany tą techniką.

Destylacja” oznacza technikę ekstrakcji, w której para rozpuszczalnika (taka jak para wodna lub para etanolu) jest wykorzystywana do ekstrakcji składników botanicznych z biomasy, a następnie chłodzenia i kondensacji wyekstrahowanych składników. “Destylat” oznacza ekstrakt przygotowany tą techniką. (Destylacji może również służyć jako technika oczyszczania ekstraktów wytworzonych innymi sposobami; patrz „destylacja” na głównej liście definicji powyżej, oddzielnie od sekcji „Ekstrakty”).

UWAGA: W przemyśle konopnym ekstrakty CO2 (dwutlenek węgla) są czasami nazywane destylatami, ale nie jest to dokładne użycie tego terminu.

Napar” oznacza technikę ekstrakcji, za pomocą której zioło jest nasączane lub moczone w wodzie bez gotowania, nazywa się tak również ekstrakt przygotowany tą techniką

Maceracja” oznacza technikę ekstrakcji, w której materiał roślinny może nasączać się rozpuszczalnikiem ekstrakcyjnym do momentu penetracji struktury komórkowej zioła i rozpuszczenia składników rozpuszczalnych. “Macerat” jako rzeczownik oznacza ekstrakt przygotowany tą techniką.

Perkolacja” oznacza technikę ekstrakcji, w której materiał roślinny jest dokładnie ekstrahowany świeżym rozpuszczalnikiem do momentu, gdy nie pozostają już żadne dające się ekstrahować składniki. “Perkolat” jako rzeczownik oznacza ekstrakt przygotowany tą techniką.

Kompozycja chemiczna ekstraktów

Ekstrakty można opisać na podstawie stopnia złożoności ich kompozycji chemicznej w następujący sposób::

Ekstrakt o szerokim spektrum” oznacza ekstrakt zawierający szeroką gamę związków natywnych rośliny. Ekstrakty o szerokim spektrum są wytwarzane przy użyciu nieselektywnych rozpuszczalników i procesów produkcyjnych, dzięki czemu wychwytywane są zarówno hydrofilowe jak i hydrofobowe typy składników rośliny.

UWAGA: W przemyśle konopnym termin „ekstrakt o szerokim spektrum” jest obecnie używany w inny sposób. Zobacz dodatkowe omówienie poniżej, w podsekcji dotyczącej terminologii ekstraktów z konopi.

Ekstrakt z pełnego spektrum” oznacza ekstrakt, który jest kompletny pod względem kompozycji chemicznej lub botanicznej. Termin ten jest różnorodnie stosowany do produktów wytwarzanych przez wielokrotną ekstrakcję tej samej biomasy przy użyciu różnych rozpuszczalników od hydrofilowych do hydrofobowych lub od polarnych do apolarnych (w ten sposób uzyskuje się pełny zakres rozpuszczalnych związków natywnych dla rośliny); ekstrakcja wielu części tej samej rośliny (np. ekstrakcja korzenia, części nadziemnych i kwiatów); ekstrakcja z wielu gatunków tego samego rodzaju roślin; lub przez włączenie surowego (tj. nie wyekstrahowanego) składnika rośliny wraz z substancjami ekstrakcyjnymi.

UWAGA: W przemyśle konopnym termin „ekstrakt o pełnym spektrum” jest obecnie używany w inny sposób. Zobacz dodatkowe omówienie poniżej, w podsekcji dotyczącej terminologii ekstraktów z konopi.

Ekstrakt selektywny” oznacza ekstrakt wytworzony przy użyciu rozpuszczalników, które selektywnie ekstrahują tylko wąski zakres składników rodzimych z rośliny. Ekstrakty selektywne są zazwyczaj wytwarzane przy użyciu rozpuszczalników relatywnie hydrofobowych lub apolarnych.

Ekstrakt półoczyszczony” oznacza ekstrakt zawierający tylko wąski zakres składników natywnych z rośliny, który jest wytwarzany przez częściowe oczyszczenie pożądanych składników z ekstraktu o początkowo szerszym spektrum.

UWAGA: Jeśli oczyszczanie poprowadzi się do końca, otrzymany materiał nie może już być nazywany „ekstraktem”, ponieważ ekstrakt z definicji jest złożoną mieszaniną wieloskładnikową.

Inne pojęcia związane z ekstraktami

Inne terminy związane z ekstraktami obejmują:

Surowy ekstrakt” oznacza ekstrakt, który nie podlega dalszemu przetworzeniu w celu zagęszczenia lub usunięcia składników rośliny po dokonaniu pierwotnej ekstrakcji. (Surowe ekstrakty mogą być dalej przetwarzane przez filtrację, tłoczenie, częściowe lub całkowite usunięcie rozpuszczalnika, mielenie, mieszanie z substancjami pomocniczymi i przez inne procesy fizyczne, których głównym celem nie jest zmiana kompozycji botanicznej ekstraktu.)

UWAGA: W przypadku konopi ekstrahowanych w celu uzyskania CBD, surowy ekstrakt zazwyczaj zawiera <60% kannabinoidów.

Proporcja ekstraktu” oznacza miarę stężenia lub poziomu rozcieńczenia ekstraktu, wyrażoną jako stosunek, w którym pierwsza liczba oznacza ilość wysuszonego roślinnego materiału wyjściowego wyrażoną w jednostkach metrycznych, a druga liczba oznacza ilość gotowego całkowitego ekstraktu wyrażoną w jednostkach metrycznych . W przypadku, gdy do określenia stosunku stosuje się świeży, a nie suszony materiał wyjściowy, fakt ten należy ujawnić. Gdy stosunek może zmieniać się w zależności od partii, stosunek może być podany jako zakres (np. „4-5:1”) lub jako średnia.

Ekstrakt wzmocniony” oznacza ekstrakt, którego natywna zawartość określonych składników została wzmocniona poprzez dodanie tych samych składników uzyskanych z egzogennych źródeł tego samego składnika botanicznego, na przykład poprzez zakup od sprzedawcy lub wytwarzanie koncentratu lub izolatu przy użyciu procesu ekstrakcji ukierunkowanego na określone składniki.

UWAGA: AHPA zaleca (a w przypadku konopi niektóre jurysdykcje wymagają), aby informacje o wzmocnieniu były ujawnione na etykiecie produktu, przynajmniej poprzez ujawnienie dwóch oddzielnych składników w oświadczeniu „Składniki” na etykiecie (na przykład „Składniki: Ekstrakt z nadziemnych części konopi, Izolat CBD”).

Ekstrakt natywny” oznacza materiał obecny w ekstrakcie składający się wyłącznie ze składników endogennych dla biomasy lub powstałych podczas ekstrakcji, z wyłączeniem wszelkich zaróbek lub innych dodanych substancji. Termin ten może odnosić się do stężonego płynnego ekstraktu, z którego usunięto rozpuszczalnik, lub może odnosić się do ekstraktu lub tej części gotowego ekstraktu, która składa się wyłącznie ze składników natywnych.

Ekstrakt z żywicy” oznacza ekstrakt o charakterystycznym zapachu, otrzymywany z biomasy przez ekstrakcję rozpuszczalnikiem niewodnym.

UWAGA: Wielokrotna ekstrakcja tej samej biomasy, a następnie łączenie frakcji w celu wytworzenia jednej partii ekstraktu, nie powoduje
„wzmocnienia” otrzymanego ekstraktu; jest to raczej normalny proces, w którym powstaje większość ekstraktów. Podobnie łączenie oddzielnie wyprodukowanych partii ekstraktu w jedną partię w celu osiągnięcia określonego poziomu składnika (składników), gdy wszystkie partie są ekstrahowane przy użyciu tego samego procesu ekstrakcji, nie powoduje „wzmocnienia” otrzymanego ekstraktu; jest to raczej powszechna procedura standaryzacji ekstraktu.

Standaryzowany ekstrakt” oznacza ekstrakt wytworzony w drodze starannej kontroli praktyk rolniczych, specyfikacji surowców i procesów produkcyjnych w celu optymalizacji odtwarzalności ekstraktu między partiami, co może obejmować kontrolowanie poziomu jednego lub więcej składników botanicznych w ekstrakcie (tj. znacznika, związki aktywne i/lub współaktywne). Jeżeli poziomy takich składników mają być kontrolowane, stężenie można regulować poprzez dodanie wypełniaczy lub zmieszanie partii ekstraktu o różnej mocy (w przypadku gdy te partie ekstraktu są wytwarzane przy użyciu tego samego procesu produkcyjnego). Standaryzowane ekstrakty mogą mieć pełne spektrum, szerokie spektrum, selektywne lub częściowo oczyszczone; innymi słowy, standaryzacja odnosi się do kontroli stosowanych w produkcji, a nie do stopnia złożoności chemicznej lub oczyszczania.

UWAGA: Jeśli partia ekstraktu jest połączona ze skoncentrowanym źródłem jednego lub więcej składników wytworzonych przy użyciu innego procesu produkcyjnego, otrzymany materiał jest „ekstraktem wzmocnionym”, a nie „ekstraktem standaryzowanym”.

Nalewka” oznacza płynny ekstrakt alkoholowy lub wodno-alkoholowy, w którym 1 część wagowa oryginalnego materiału botanicznego lub ekstraktów jest ekstrahowana lub rozpuszczana w (zwykle) 2 lub więcej częściach objętościowych, ale (zwykle) nie więcej niż 10 częściach objętościowych rozpuszczalnika, ze wszystkimi pomiarami w jednostkach metrycznych. Stosowanie świeżej biomasy w produkcji i/lub obliczaniu współczynnika ekstraktu jest dopuszczalne, ale musi być podane na etykiecie produktu. Tradycyjny preparat w USA najczęściej wykorzystuje suszoną biomasę i rozcieńczenie 1:5 lub 1:10.

UWAGA: Termin „nalewka” był czasami niewłaściwie używany w przemyśle konopnym do opisywania olejów konopnych lub rozcieńczonych olejów konopnych.

Pojęcia związane z konopiami w ekstraktach

Terminy dotyczące ekstraktów z konopi. W odniesieniu do produktów z konopi terminami związanymi z ekstraktem są:

Ekstrakt z konopi o szerokim spektrum” lub „Ekstrakt o szerokim spektrum” jak obecnie stosowany w przemyśle konopnym oznacza ekstrakt z konopi żywicznych zawierający szeroką gamę stosunkowo hydrofobowych składników konopi, który został przetworzony w celu usunięcia THC w taki sposób, że THC zostało uznane za niewykrywalne przez odpowiednie laboratorium przy użyciu odpowiedniego do tego celu metoda z limitem wykrywalności mniejszym niż 0,01%. Ekstrakty z konopi o szerokim spektrum można wzmocnić składnikami, które zostały oddzielnie skoncentrowane lub wyizolowane z konopi. (Patrz „ekstrakt wzmocniony” powyżej).

UWAGA: To użycie terminu „ekstrakt z konopi o szerokim spektrum” jest niezgodne z długotrwałym stosowaniem „ekstraktu o szerokim spektrum” i nie jest jasne, że przekazują najbardziej istotną cechę preparatu, a mianowicie, że jest to selektywny lub częściowo oczyszczony ekstrakt, z którego usunięto THC. AHPA zaleca zastąpienie tego terminu alternatywnym językiem, takim jak „ekstrakt CBD z konopi bez THC”, jak zdefiniowano poniżej.
Jeżeli przepisy obowiązujące w danej jurysdykcji wymagają użycia „ekstraktu z konopi o szerokim spektrum” lub „wyciągu z konopi o szerokim spektrum”, aby opisać, co w rzeczywistości jest ekstraktem selektywnym lub częściowo oczyszczonym, etykieta produktu powinna zawierać informacje, które wyjaśniają konsumentowi prawdziwy charakter produkt, np. poprzez wyeksponowanie zawartości CBD lub innych kannabinoidów lub poprzez użycie terminów takich jak „żywica” lub „żywica”.

Ekstrakt z konopi o pełnym spektrum” lub „Ekstrakt o pełnym spektrum” stosowany obecnie w przemyśle konopnym oznacza ekstrakt z konopi rezinoidowych zawierający szeroką gamę stosunkowo hydrofobowych składników konopi, w tym między innymi wszelkie naturalnie występujące THC, inne kannabinoidy i terpeny, które zostały przetworzone bez celowego usunięcia jakichkolwiek związków i ma ostateczną ilość THC nie większą niż 0,3%. Ekstrakty z konopi o pełnym spektrum mogą być wzmocnione składnikami, które zostały oddzielnie skoncentrowane lub wyizolowane z konopi. (Patrz „ekstrakt wzmocniony” powyżej).

UWAGA: To użycie terminu „ekstrakt z konopi o pełnym spektrum” jest niezgodne z długotrwałym stosowaniem „ekstraktu o pełnym spektrum” i nie pozostawia konsumentowi możliwości odróżnienia „pełnego spektrum” selektywnych ekstraktów z konopi zawierających tylko szereg składników hydrofobowych od produkty konopne „pełnego spektrum”, które w rzeczywistości stanowią szczególnie kompletną reprezentację źródła botanicznego. AHPA zaleca zastąpienie tego terminu alternatywnym językiem, takim jak „ekstrakt CBD o pełnym spektrum”, jak zdefiniowano poniżej. Jeżeli przepisy jurysdykcji wymagają użycia „ekstraktu z pełnego spektrum konopi” lub „ekstraktu z pełnego spektrum” do opisania tego, co w rzeczywistości jest ekstraktem selektywnym lub częściowo oczyszczonym, etykieta produktu powinna zawierać informacje, które wyjaśniają konsumentowi prawdziwy charakter produktu , np.

Ekstrakt CBD z konopi o pełnym spektrum” oznacza ekstrakt z konopi rezinoidalnych zawierający szeroką gamę stosunkowo hydrofobowych składników konopi, w tym między innymi wszelkie naturalnie występujące THC, inne kannabinoidy i terpeny, który został przetworzony bez celowego usunięcia jakichkolwiek związków i ma końcową ocenę ilościową THC nie większa niż 0,3%. Termin „CBD” można zastąpić dowolnym dokładnym deskryptorem, takim jak „kannabinoid”, „resinoid” lub innym kannabinoidem, takim jak CBN. Ekstrakty CBD z konopi o pełnym spektrum mogą być wzmocnione składnikami, które zostały oddzielnie skoncentrowane lub wyizolowane z konopi. (Patrz „ekstrakt wzmocniony” powyżej).

UWAGA: AHPA sugeruje ten termin jako dokładniejszy zamiennik „ekstraktu z konopi o pełnym spektrum”, jaki jest obecnie używany w przemyśle konopnym.

Ekstrakt z kwiatostanów konopi” oznacza ekstrakt wyprodukowany z biomasy składającej się z niektórych lub wszystkich części rośliny konopi. Ekstrakty z konopi dowolnego typu (np. o pełnym spektrum, standaryzowane, bez THC itp.) nie zawierają (a) żadnych dodanych zsyntetyzowanych kannabinoidów; lub (b) wszelkie dodane składniki, które zostały skoncentrowane lub wyizolowane ze źródła innego niż konopie (np. terpeny z olejku cytrusowego). Ekstrakty z konopi mogą być wzmocnione składnikami, które zostały oddzielnie skoncentrowane lub wyizolowane z konopi. (Patrz „ekstrakt wzmocniony” powyżej).

UWAGA: Ekstrakt z konopi jest czasami identyfikowany na etykiecie jako „olej konopny”, co jest nieprecyzyjnym użyciem tego ostatniego terminu.

Izolat konopi” nie jest ekstraktem, mimo że pochodzi z konopi, ponieważ z definicji „ekstrakt” to złożona, wieloskładnikowa mieszanka. Zobacz poniżej definicję „izolatu konopi”.

Ekstrakt z oleju konopnego” oznacza ekstrakt z konopi wyprodukowany przy użyciu oleju roślinnego jako rozpuszczalnika do ekstrakcji.

Ekstrakt z konopi CBD 0% THC (lub bez THC)” oznacza ekstrakt z konopi rezinoidalnych zawierający szeroki zakres stosunkowo hydrofobowych składników konopi, który został przetworzony w celu usunięcia THC w taki sposób, że odpowiednie laboratorium uznało, że THC jest niewykrywalny, stosując metodę adekwatną do celu z limitem wykrywania mniej niż 0,01%. Termin „CBD” można zastąpić dowolnym dokładnym deskryptorem, takim jak „resinoid”, „kannabinoid” lub inny kannabinoid, taki jak CBN. Ekstrakty CBD z konopi nie zawierające THC mogą być wzmocnione składnikami, które zostały oddzielnie skoncentrowane lub wyizolowane z konopi. (Patrz „ekstrakt wzmocniony” powyżej).

UWAGA: AHPA sugeruje, że ten termin jest bardziej dokładnym i prostym zamiennikiem „ekstraktu z konopi o szerokim spektrum”, jaki jest obecnie stosowany w przemyśle konopnym.

Surowy ekstrakt z konopi” oznacza ekstrakt z konopi, który nie został poddany dekarboksylacji.

“Olej wyciskany” – Zobacz wpis dla Olej tłoczony.

Współczynnik ekstrakcji” – Zobacz sekcję Ekstrakty.

Olej o stałej konsystencji” oznacza nielotny olej pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego.

Ekstrakt wzmocniony” – Zobacz sekcję Ekstrakty.

Ekstrakt z pełnego spektrum” – Zobacz sekcję Ekstrakty.

Ekstrakt z konopi o pełnym spektrum” – Zobacz sekcję Ekstrakty.

Haszysz” (znany również jako „hasz”) oznacza substancję rezinoidową pochodzącą z Cannabis sativa L. składający się z mechanicznie oddzielonej żywicy oraz fragmentów materiału roślinnego, zwłaszcza włosków, uzyskanych technikami takimi jak pocieranie rośliny między dłońmi lub przesiewanie wysuszonego materiału roślinnego. Otrzymany przy użyciu łaźni lodowo-wodnej i/lub zamrożonego materiału roślinnego może być określany jako „bąbelkowy hasz” lub “lodowy hasz”.

Konopie” oznacza roślinę Cannabis sativa L. i dowolna część tej rośliny, w tym jej nasiona i wszystkie pochodne, ekstrakty, kannabinoidy, izomery, kwasy, sole i sole izomerów, nawet rosnące lub nie, o stężeniu delta-9-tetrahydrokannabinolu nie większym niż 0,3 procent w przeliczeniu na suchą masę.

Produkt konopny” oznacza produkt inny niż same konopie, który zawiera konopie lub pochodzi z konopi i jest przeznaczony do inhalacji, spożycia doustnego lub stosowania miejscowego.

Uprawa konopi” oznacza uprawę konopi, która będzie stosowana jako żywność lub w żywności, w tym składniki diety i suplementy diety.

Izolat konopi” oznacza składnik chemiczny, taki jak kanabidiol (CBD), który został wyizolowany z konopi i zawiera THC jako zanieczyszczenie na poziomie poniżej 0,3%. Izolaty mogą zawierać śladowe ilości innych składników, wilgoci itp.

UWAGA: Niektóre jurysdykcje ustaliły próg ilościowy 95%, tak że jeśli składnik z konopi jest skoncentrowany do co najmniej 95% czystości, to jest uważany za izolat.

Olej konopny” oznacza ekstrakt lub izolat z konopi rozpuszczony w oleju roślinnym. Termin ten może również zawierać opis rodzaju użytego ekstraktu konopnego, takiego jak „olej konopny o szerokim spektrum” lub „olej konopny CBD”.

UWAGA: Termin bywa używany do nieprecyzyjnego opisania ekstraktów z konopi o oleistej konsystencji.

Firma konopna” (z ang. hemp operations) oznacza każdą firmę zajmującą się rozmnażaniem, uprawą, obróbką po zbiorach, produkcją/ przetwarzaniem, pakowaniem, etykietowaniem, pakowaniem lub przechowywaniem konopi lub produktów z konopi.

Materiał do sadzenia konopi” oznacza nasiona konopi, sadzonki, sadzonki, klony itp. wykorzystywane przez uprawę do uprawy konopi.

Ekstrakt z konopi” – Zobacz sekcję Ekstrakty.

Ekstrakt z oleju konopnego” – Zobacz sekcję Ekstrakty.

Olej z nasion konopi” oznacza olej jadalny otrzymany przez wyciskanie nasion konopi lub ekstrakcję nasion konopi rozpuszczalnikiem hydrofobowym.
Uwaga: olej konopny nie jest „olejem konopnym”, ponieważ składa się z oleju naturalnie występującego w roślinie, a nie z preparatu z dodatkiem oleju egzogennego.

Tożsamość” oznacza zestaw cech, dzięki którym składnik lub produkt jest ostatecznie rozpoznawalny lub znany. W przypadku konopi i innych składników botanicznych tożsamość oznacza część rośliny oraz rodzaj botaniczny, gatunek, odmianę, szczep i/lub odmianę, a także wszelkie inne mające zastosowanie cechy określone na etykiecie lub innym oznakowaniu. W przypadku produktów konopnych tożsamość oznacza nazwę produktu, moc, kluczowe cechy jego formy lub składu, gatunek i/lub inne cechy, jeśli ma to zastosowanie.

Napar” – Zobacz sekcję Ekstrakty.

Składnik” oznacza każdą substancję, która jest wykorzystywana do wytwarzania produktu i która ma być obecna w produkcie gotowym.

Izolować” oznacza składnik chemiczny, taki jak hiperycyna lub wanilina, który został wyizolowany z zioła lub innego organizmu.25 Izolaty mogą zawierać śladowe ilości innych składników, wilgoci itp.

UWAGA: Najbardziej odpowiedni próg, powyżej którego materiał należy uznać za „izolat”, jest przedmiotem pewnych kontrowersji, ale ogólnie uważa się, że mieści się w przedziale 70-95%.

UWAGA: Gdy izolowane składniki są dodawane do produktu, w którym te same składniki mogą występować naturalnie jako część zioła lub innego organizmu (np. izolowane CBD dodawane do produktu z konopi w celu podniesienia poziomu CBD; izolowane kwasy foliowe dodawane do produktu drożdżowego w celu podniesienia zawartość kwasu foliowego itp.), obecność składnika egzogennego należy ujawnić na etykiecie produktu.

Sok” oznacza wodny płyn otrzymany przez sprasowanie materiału botanicznego bez dodatku rozpuszczalnika, który może być następnie użyty w takiej postaci, w jakiej jest, zatężony przez usunięcie wody lub wysuszony na proszek. Moc soku może być reprezentowana jako wejściowa ilość surowego materiału botanicznego do wyjściowej ilości gotowego materiału wyrażona jako stosunek, przy czym wszystkie pomiary są podawane w jednostkach metrycznych.

Żywica na żywo” oznacza żywicę otrzymaną przez ekstrakcję świeżej (tj. nie wysuszonej), zwykle zamrożonej biomasy konopnej rozpuszczalnikiem hydrofobowym, takim jak butan.

Żywa kalafonia” oznacza kalafonię otrzymaną przez poddanie świeżych (tj. nie suszonych), zwykle mrożonych konopi działaniu ciepła i ciśnienia.

Partia produktu” oznacza partię lub określoną zidentyfikowaną część partii, która jest jednolita i ma spełniać ustalone specyfikacje; lub, w przypadku produktu wytwarzanego w procesie ciągłym, określoną określoną ilość wytworzoną w określonej jednostce czasu lub ilości w sposób jednolity i mający na celu spełnienie ustalonych specyfikacji.

Maceracja” – Zobacz sekcję Ekstrakty.

Marker” – Zobacz wpis dla Związki botaniczne, rodzaje.

Mikroorganizmy” oznacza drożdże, pleśnie, bakterie, wirusy, pierwotniaki i mikroskopijne pasożyty i obejmuje gatunki, które są patogenami. Termin „niepożądane mikroorganizmy” obejmuje te mikroorganizmy, które są patogenami, które poddają żywność rozkładowi, co wskazują, że żywność jest zanieczyszczona lub w inny sposób może powodować fałszowanie żywności.

Mykotoksyny” oznacza dowolną grupę naturalnie występujących toksyn wytwarzanych przez grzyby, które można znaleźć w niektórych uprawach i żywności i które mogą mieć znaczenie dla zdrowia publicznego lub zdrowia publicznego.

Ekstrakt natywny” – Zobacz sekcję Ekstrakty.

Ekstrakt z konopi bez THC” – Zobacz sekcję Ekstrakty.

Perkolacja” – Zobacz sekcję Ekstrakty.

Pestycyd” jest zdefiniowana w prawie Stanów Zjednoczonych jako dowolna substancja lub mieszanina substancji przeznaczona do zapobiegania, niszczenia, odstraszania lub łagodzenia wszelkich szkodników; jakakolwiek substancja lub mieszanina substancji przeznaczona do stosowania jako regulator roślin, defoliant lub środek osuszający; i stabilizatory azotu. Pestycydy obejmują herbicydy, fungicydy i insektycydy, a także inne substancje.

Olej tłoczony” (znany w branży konopnej jako “tłoczony olej konopny” lub “zimnotłoczony olej konopny”) oznacza olej roślinny uzyskany z materiału roślinnego za pomocą nacisku mechanicznego.

UWAGA: Niektórzy członkowie przemysłu konopnego używają terminu „ekstrakt” do opisania takich preparatów; to użycie jest niezgodne z definicją „ekstraktu” przyjętą przez organy regulacyjne na całym świecie, dlatego AHPA zaleca zastąpienie takiego użycia.

Pomoc w przetwarzaniu” oznacza składnik używany w produkcji/przetwarzaniu, pakowaniu lub pakowaniu produktu, który nie występuje jako składnik w produkcie gotowym w ilościach innych niż śladowe. Może to obejmować na przykład olej spożywczy używany do smarowania części urządzeń mających kontakt z produktem, gaz obojętny używany do przepłukiwania przestrzeni nad opakowaniem lub rozpuszczalniki używane do ekstrakcji, które są usuwane później podczas przetwarzania.

Reklamacja produktu” oznacza wszelkie komunikaty zawierające zarzuty, pisemne, elektroniczne lub ustne, wyrażające z jakiegokolwiek powodu obawy dotyczące jakości produktu, które mogą być związane z jego uprawą, zbiorem, produkcją/ przetwarzaniem, pakowaniem/pakowaniem, etykietowaniem, przechowywaniem lub powiązanych operacji. Reklamacje dotyczące produktów mogą obejmować zgłoszenia zdarzeń niepożądanych lub poważnych zdarzeń niepożądanych.

Zastrzeżona mieszanka” oznacza mieszankę dwóch lub więcej składników diety, które są zgrupowane w celu oznakowania suplementu diety, a na etykiecie produktu ujawnia się tylko ilość całej grupy. Poszczególne składniki mieszanki nie są podane ilościowo na etykiecie. Składniki zastrzeżonej mieszanki są wymienione w polu Fakty uzupełniające w porządku malejącym według wagi. (Alternatywnie w przypadku płynów może to być w porządku malejącym według objętości).

Czystość” oznacza względną wolną od ciał obcych, zanieczyszczeń lub zanieczyszczeń, nawet szkodliwych dla konsumenta lub szkodliwych dla produktu.

Jakość” oznacza, że produkt konsekwentnie spełnia ustalone specyfikacje (takie jak tożsamość, czystość, wytrzymałość, skład, opakowanie, pakowanie i/lub etykietowanie) oraz został wyprodukowany, przetworzony, zapakowany, zapakowany, oznakowany i przechowywany w warunkach zapobiec zafałszowaniu.

Kontrola jakości” oznacza system weryfikacji i zapewniania jakości produktu.

Surowy ekstrakt z konopi” – Zobacz sekcję Ekstrakty.

Żywica” oznacza stałą lub bardzo lepką, nierozpuszczalną w wodzie, złożoną chemicznie substancję wydzielaną przez niektóre rośliny, w tym: Cannabis sativa L. Żywice często składają się w dużej mierze z estrów i etery kwasów organicznych ze złożonymi alkoholami; niektóre to głównie kwasy lub bezwodniki kwasowe. W niektórych przypadkach wynikają one z utleniania składników terpenowych olejków eterycznych. Żywice można otrzymać z rośliny metodami fizycznymi (np. wypacanie) lub przez ekstrakcję rozpuszczalnikową.

UWAGA: W kontekście suplementów diety GMP (21 CFR Part 111), termin „czystość” odnosi się do proporcji, która reprezentuje zamierzony materiał. Na przykład L-alanina zawierająca 95% izomeru L i 5% izomeru D to „L- alanina czysta w 95%” i ma czystość 95%.

Ekstrakt z żywicy” – Zobacz sekcję Ekstrakty.

Kalafonia” oznacza substancję rezinoidową otrzymaną przez poddanie żywicy działaniu ciepła lub przez zastosowanie ciepła i ciśnienia (np. podgrzewane płyty dociskowe) w celu wydobycia substancji z materiału roślinnego.

Naukowo uzasadniona metoda” oznacza metodę analityczną opartą na naukowo uzasadnionych zasadach i odpowiednią do celów analizy określonych składników lub produktów.

Poważne działanie niepożądane” oznacza zdarzenie niepożądane, które skutkuje dowolnym z następujących skutków:

  • Śmierć;
  • Zagrażające życiu zdarzenie niepożądane;
  • Hospitalizacja stacjonarna lub przedłużenie dotychczasowej hospitalizacji;
  • Trwała lub znacząca niezdolność lub znaczne zakłócenie zdolności do wykonywania normalnych funkcji życiowych;
  • Wrodzona anomalia lub wada wrodzona; lub
  • Konieczna jest interwencja medyczna, aby zapobiec jednemu z tych skutków.

Ekstrakt selektywny” – Zobacz sekcję Ekstrakty.

Ekstrakt półoczyszczony” – Zobacz sekcję Ekstrakty.

Standaryzowany ekstrakt” – Zobacz sekcję Ekstrakty.

Siła” oznacza miarę produktu wyrażoną jako: a) ilość lub procent określonych składników chemicznych lub grup składników chemicznych; b) stężenie lub ilość konopi obecnych w produkcie z konopi; lub c), w przypadku ekstraktów, ilość wejściową surowego środka botanicznego do ilości wyjściowej gotowego ekstraktu wyrażoną jako stosunek, ze wszystkimi pomiarami w jednostkach metrycznych.

UWAGA: W przemyśle konopnym termin „potencja” jest często utożsamiany ze stężeniem określonego składnika, takiego jak CBD. Właściwym terminem do użycia jest „siła” (lub, w kontekście suplementów diety, również „czystość”), jako że „potencja” jest kojarzona w przepisach federalnych USA z produktami leczniczymi i niektórymi witaminami, odnosząc się do miary aktywności biologicznej, a nie do prostej chemicznej kwantyfikacji.

UWAGA: Ten stosunek jest ogólnie obliczany na podstawie suchej masy; jeśli na podstawie świeżej masy, należy to podać na etykiecie.

UWAGA: Mówiąc precyzyjnie, siła farmakologiczna odnosi się do miary aktywności biologicznej wyrażonej jako ilość substancji chemicznej wymagana do wywołania efektu o określonej intensywności.

Terpeny” znaczy którykolwiek z klasa węglowodorów powszechnie występujących w roślinach i zwierzętach i uznanych empirycznie za zbudowane z izoprenu. Termin obejmuje terpenoidy, które są utlenionymi pochodnymi tych węglowodorów.

Tetrahydrokannabinol (THC)” oznacza kannabinoid o wzorze C21H30O2 o strukturze chemicznej jak niżej. Jest często określany jako Δ-9-tetrahydrokannabinol.

wzór chemiczny THC

Kwas tetrahydrokannabinolowy (THCA)” oznacza kannabinoid o wzorze C22h30O4 i struktura chemiczna poniżej, i jest to prekursor tetrahydrokannabinolu (THC).

THCA - wzór chemiczny

Ekstrakt z konopi bez THC” – Zobacz sekcję Ekstrakty.

Nalewka” – Zobacz sekcję Ekstrakty.

Materiały do pobrania

Pobierz leksykon pojęć w j. angielskim: Hemp Lexicon 2021 [PDF]

Tutaj znajdziesz leksykon w j. polskim: Słownik pojęć branży konopnej [PDF]


Warning: Undefined array key -1 in /home/klient.dhosting.pl/konraddz/purehemp.pl/public_html/wp-content/themes/purehemp/page-knowledge.php on line 39
Sklep Pure Hemp - Zaufane
SEMIKO sp. z o.o. Reviews with ekomi-pl.com

Używamy plików cookies, aby stale podnosić jakość usług, oferty handlowej oraz wzbogacać kontent. Więcej na ten temat oraz o tym jak przetwarzamy Twoje dane osobowe dowiesz się z naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close